Użytkowanie wieczyste: po wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej należy złożyć wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności. Wiele osób fizycznych – właścicieli domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych –, w szczególności ze względu na możliwość uzyskania bonifikaty od opłaty przekształceniowej, zdecydowało się na wniesienie takiej opłaty w formie jednorazowej. Niezależnie jednak od wyboru opłaty jednorazowej, sąd dokonuje z urzędu poza wpisem własności, również wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową w księdze wieczystej. Wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową z księgi wieczystej następuje na wniosek właściciela odpowiednio domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, za wniesieniem opłaty sądowej. Złożenie wniosku o wykreślenie roszczenia nie jest ograniczone żadnym terminem, jednakże wniosek warto złożyć jak najszybciej, w szczególności w celu uniknięcie ewentualnych problemów przy sprzedaży nieruchomości w przyszłości.

 

 

Podstawa prawna wpisu roszczenia – zaświadczenie potwierdzające przekształcenie

 

Zgodnie z art. 5 ust 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 139), dalej: Ustawa”, sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 5 z zw. z ust. 1 tej Ustawy podstawę wpisu roszczenia w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydawane przez upoważniony organ. Roszczenie o opłatę przekształceniową wpisywane jest do działu III księgi wieczystej.

 

Podstawa prawna wykreślenia roszczenia – zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej

 

Na podstawie art. 7 ust. 9 Ustawy, właściwy organ w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłaty jednorazowej wydaje właścicielowi nieruchomości z urzędu zaświadczenie o wniesieniu tej opłaty. W praktyce, zaświadczenia przesyłane te były właścicielom często z pewnym opóźnieniem. Niemniej jednak w przypadku nieotrzymania zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej właściciel nieruchomości powinien skontaktować się z odpowiednim organem.

 

Wniosek o wykreślenie wpisu roszczenia o jednorazową opłatę przekształceniową

 

Wniosek o wykreślenie wpisu roszczenia o jednorazową opłatę przekształceniową wypełnia się na formularzu KW-WPIS. Do wniosku, zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy, załącza się zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej. Należy wskazać, że w przypadku wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową obowiązują inne opłaty, niż te wskazane w Rozdziale III Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 755). Na podstawie art. 7 ust. 10 pkt. 1 Ustawy przekształceniowej od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o jednorazową opłatę przekształceniową pobiera się opłatę stałą w wysokości 250 zł. Wniosek wraz z zaświadczeniem o wniesieniu opłaty jednorazowej oraz dowodem uiszczenia opłaty sądowej powinien zostać złożony do sądu rejonowego, wydziału ksiąg wieczystych, który prowadzi księgę wieczystą dla nieruchomości.

 

Należy zwrócić uwagę, że właściciele domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, którzy nie zdecydowali się na wybór opłaty jednorazowej, po uiszczeniu wszystkich opłat rocznych również powinni złożyć wniosek o wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową. W tym przypadku jednak, na podstawie art. 7 ust. 10 pkt. 2 Ustawy przekształceniowej opłata za wykreślenie roszczenia została ustalona na niższym poziomie, tj. 75 zł.

 

 

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać pomoc prawną w zakresie wypełnienia i złożenia wniosku o wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową z księgi wieczystej lub innych zagadnień z zakresu prawa nieruchomości, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią przez Formularz kontaktowy.

 

Strona internetowa Kancelarii korzysta z plików Cookies w celu tworzenia statystyk, optymalizacji a także dostosowania treści do preferencji Użytkowników. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików Cookies w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje.