Usługi

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców. Doradzamy także klientom indywidualnym, w szczególności przy przeprowadzaniu transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami. Świadczymy obsługę prawną również w języku angielskim i francuskim. W celu zapewnienia Państwu najbardziej kompleksowych usług współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi i księgowymi, kancelariami notarialnymi i komorniczymi, kierownikami budowy oraz architektami.

Doradztwo prawne online

Dostosowując się do Państwa potrzeb i szybkości obrotu świadczymy usługi doradztwa prawnego online. Usługi doradztwa prawnego online realizowane są wyłącznie na Państwa życzenie i gdy pozwala na to zakres zlecenia. Poprzez usługi online możliwe jest przygotowanie w szczególności umów, oświadczeń, pełnomocnictw, regulaminów, protokołów, uchwał, wezwań, opinii prawnych oraz innych dokumentów, a także uzyskanie porady lub opinii prawnej. Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług online znajdują się w Regulaminie.

Poszukują Państwo pomocy prawnej online? Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Napisz do nas

Oferujemy

Sporządzanie i analizę umów, oświadczeń, pełnomocnictw, regulaminów, protokołów, uchwał, wezwań oraz innych dokumentów

Sporządzamy projekty umów, oświadczeń, pełnomocnictw, regulaminów, protokołów, uchwał, wezwań, opinii prawnych oraz innych dokumentów. Przeprowadzamy analizy i dokonujemy oceny postanowień umownych. Doradzamy i reprezentujemy Państwa w trakcie prowadzenia negocjacji zarówno na etapie zawierania umów, jak i mających na celu polubowne rozstrzygnięcie powstałego na tle umowy sporu. Koordynujemy Państwa współpracę z notariuszem w przypadku, gdy czynność wymaga formy aktu notarialnego. Przygotowujemy i negocjujemy umowy przede wszystkim z dbałością o zabezpieczenie Państwa interesów. Na Państwa życzenia i gdy pozwala na to zakres zlecenia projekty dokumentów sporządzane są również w drodze doradztwa prawnego online.

Prowadzenie negocjacji zarówno na etapie zawierania umów, jak i mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu

Doradzamy i reprezentujemy Państwa zarówno na etapie prowadzenia negocjacji biznesowych, jak również mających na celu polubowne rozstrzygnięcie powstałego między stronami sporu. Wspieramy przy wyborze odpowiedniej strategii prowadzenia negocjacji. Sporządzamy dokumentację potwierdzającą poczynione przez strony ustalenia, w szczególności odpowiednie aneksy i porozumienia lub rekomendujemy podjęcie odpowiednich działań. Informujemy o konsekwencjach prawnych wyniku prowadzonych negocjacji. Negocjacje prowadzimy w najbardziej dogodnej dla Państwa formie, tj. w trakcie bezpośrednich spotkań, drogę telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych

Udzielamy porad prawnych, w trakcie bezpośrednich spotkań, jak również w formie pisemnej. Porady stanowią odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania prawne. W przypadku bardziej złożonych zagadnień proponujemy Państwu przygotowanie pisemnych opinii prawnych. Opinie poza udzieleniem odpowiedzi na Państwa zapytania stanowić mogą również propozycję rozstrzygnięcia problemów prawnych i opis konsekwencji przyjęcia konkretnych rozwiązań. W przypadku, gdy pozwala na to zawiłość danego zagadnienia, zarówno opinie, jak i porady prawne udzielane są na Państwa życzenie również w drodze doradztwa prawnego online.

Prowadzenie spraw sądowych oraz reprezentację przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej

Reprezentujemy Państwa w charakterze pełnomocników w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, organami administracji publicznej i samorządowej, a także mediatorami. Zastępujemy Państwa w kontakcie z instytucjami, urzędami, w tym organami administracji podatkowej. Nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego Sporządzamy pisma procesowe, wnioski, formularze i inne dokumenty. Do najczęściej prowadzonych przez Kancelarię postępowań sądowych należą postępowania rejestrowe oraz dotyczące zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także sprawy o zapłatę.

Szkolenia z zakresu specjalizacji Kancelarii

Prowadzimy szkolenia dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych z różnych gałęzi prawa, w szczególności stanowiących specjalizację Kancelarii. Obszar tematyczny oraz zakres szkolenia są każdorazowo przygotowywane w sposób dopasowany do Państwa potrzeb. Każde szkolenie jest prowadzone w formie możliwie jak najbardziej interesującej dla uczestników i z uwzględnieniem ich aktualnej znajomości zagadnień prawnych. Proponujemy Państwu w szczególności szkolenia z zakresu prawnych i podatkowych aspektów obrotu nieruchomościami (sprzedaż, najem, realizacja prac budowlanych i wykończeniowych) oraz procesu inwestycyjnego, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, zakładania i funkcjonowania spółek prawa handlowego.

Interesuje Państwa oferta szkoleń?
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Specjalizacje

01
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Dla przedsiębiorców

Od 2011 r. prowadzimy obsługę prawną podmiotów gospodarczych działających w segmencie nieruchomości, w branży budownictwa mieszkaniowego, biurowego, hotelowego, usługowego oraz multifunkcyjnego. Na bieżąco śledzimy zmiany ustawodawstwa i orzecznictwa z zakresu obrotu nieruchomościami. Bardzo dobrze orientujemy się w tendencjach oraz zmianach na rynku nieruchomości, zarówno lokalnym, jak i w skali całego kraju. Przy obsłudze prawnej przedsiębiorców łączymy wiedzę teoretyczną z zakresu obrotu nieruchomościami z praktycznym doświadczeniem nie tylko w obszarze stosowania przepisów prawa, ale uzyskanym również w trakcie spotkań i negocjacji, wizyt na placach budów czy podczas odbiorów nieruchomości.

 • pomagamy na etapie wyszukiwania nieruchomości
  i przeprowadzamy badania „due diligence”
 • doradzamy przy procedurach przetargowych i realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • prowadzimy obsługę prawną procesu inwestycyjnego i budowlanego
 • opiniujemy, sporządzamy i prowadzimy negocjacje m.in. umów sprzedaży, kredytowych, ubezpieczeniowych, franszyzy, pośrednictwa, najmu i zarządzania najmem czy
  o realizację prac wykończeniowych
 • reprezentujemy podmioty gospodarcze jako pełnomocnik przy czynnościach notarialnych
 • sporządzamy wzory protokołów odbioru, bierzemy udział w odbiorach i pomagamy w ustosunkowaniu się do roszczeń klientów
 • doradzamy w procesach komercjalizacji inwestycji
 • prowadzimy postępowania z zakresu dochodzenia zapłaty należności
 • prowadzimy szkolenia z zakresu prawnych oraz podatkowych aspektów obrotu nieruchomościami

Dla klientów indywidualnych

Wieloletnie doświadczenie i znajomość dobrych praktyk na rynku nieruchomości pozwala nam na dokonanie profesjonalnej oceny proponowanych Państwu warunków umownych. Pomagamy Państwu przy przeprowadzeniu transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości, ale także najmu i realizacji prac wykończeniowych z dbałością
o jak najlepsze zabezpieczenie Państwa interesów.
Informujemy Państwa o ryzykach związanych z różnymi typami transakcji i stosowanymi zabezpieczeniami i oraz proponujemy najbardziej optymalne dla Państwa rozwiązania. Negocjacje staramy się prowadzić w sposób szybki i efektywny, bo wiemy, że czas na rynku nieruchomości jest bardzo ważny.

 • przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości (księgi wieczyste, rejestr gruntów i budynków oraz inne rejestry, analiza umowy nabycia, innych decyzji
  i dokumentów)
 • doradzamy w zakresie sposobu przeprowadzenia transakcji oraz rodzaju i formy zawieranych umów, a także przy ustanawianiu i zwalnianiu nieruchomości z hipotek i innych zabezpieczeń
 • opiniujemy, sporządzamy i negocjujemy umowy sprzedaży, kredytowe, ubezpieczeniowe, najmu, zarządzania najmem, pośrednictwa, umowy z architektami, projektantami wnętrz, firmami budowlanymi
 • reprezentujemy Państwa jako pełnomocnik przy czynnościach notarialnych i odbiorach nieruchomości
 • świadczymy pomoc prawną przy realizacji planów inwestycyjnych związanych z nieruchomościami
 • doradzamy w zakresie podatkowych aspektów transakcji
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu zawartych umów
 • prowadzimy postępowania z zakresu dochodzenia zapłaty należności
02
PRAWO INWESTYCYJNE I BUDOWLANE

Reprezentujemy inwestorów, firmy budowlane oraz architektów w ramach całego procesu inwestycyjnego. Obsługujemy realizację dużych projektów inwestycyjnych przez wyspecjalizowane firmy deweloperskie. Pomagamy również przy realizacji niewielkich przedsięwzięć budowlanych, np. domów jednorodzinnych. Inwestorom doradzamy począwszy od etapu poszukiwania nieruchomości gruntowej lub budynkowej w celu realizacji inwestycji, poprzez uzyskanie finansowania, etap projektowania, wybór wykonawcy i podpisanie stosownych umów, dokonanie zgłoszeń bądź uzyskanie pozwoleń na budowę, a następnie użytkowanie, a także w okresie realizacji prac usterkowych i naprawczych. Generalnym wykonawcom oraz podwykonawcom pomagamy w negocjowaniu optymalnych postanowień umownych, w szczególności mając na względzie zachowanie płynności finansowej w trakcie realizacji prac budowlanych.

03
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ I DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Sporządzamy oraz opiniujemy umowy wyraźnie wskazane w przepisach prawa (umowy nazwane) oraz rodzaje umów, które pojawiły się związku z rozwojem obrotu gospodarczego (umowy nienazwane). Specjalizujemy się między innymi w tworzeniu umów sprzedaży, zamiany, najmu, użyczenia o roboty budowlane, ubezpieczenia, pożyczki, kredytu, leasingu, zlecenia, o dzieło, poręczenia, barteru o współpracę czy darowizny. Analizując umowę zwracamy uwagę nie tylko na prawne, ale również podatkowe konsekwencje każdej transakcji. Tworzymy umowy w taki sposób, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć ich wykonanie. Prowadzimy sprawy egzekucyjne, począwszy od sporządzania wezwań do zapłaty i porozumień, przez postępowanie sądowe, aż po egzekucję komorniczą

04
SPÓŁKI I PRAWO KORPORACYJNE

Świadczymy kompleksowe usługi związane z tworzeniem, rejestracją i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzania działalności gospodarczej, zarówno pod kątem prawnym, jak i podatkowym. Przygotowujemy projekty statutów, aktów założycielskich, umów spółek oraz ich zmian a także wszelkie dokumenty i wnioski niezbędne do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Reprezentujemy podmioty w ramach postępowania rejestrowego. Obsługujemy organy spółek, przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumentację związaną z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, w tym protokoły, uchwały i wewnętrzne akt prawne. W ramach stałej obsługi prawnej dbamy o dostosowanie funkcjonowania podmiotów gospodarczych do zmieniającej się regulacji prawnej.

05
PRAWO PODATKOWE

Przeprowadzamy analizy orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Sporządzamy opinie prawne dotyczące podatku VAT, CIT, PIT, akcyzy i cła, a także podatków lokalnych. Doradzamy w zakresie oceny skutków podatkowych przeprowadzanych transakcji. Sporządzamy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Reprezentujemy Państwa w postępowaniach prowadzonych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Specjalizujemy się w podatkowych aspektach obrotu nieruchomościami. Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców, w szczególności deweloperów i pośredników w obrocie nieruchomościami z zakresu podatkowych skutków sprzedaży, najmu jak i prowadzenia prac wykończeniowych nieruchomości.

06
PRAWO ADMINISTRACYJNE

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego materialnego w szczególności w takich obszarach jak prawo budowlane, prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, czy gospodarka nieruchomościami. Pomagamy przy uzyskiwaniu decyzji, zezwoleń, koncesji i licencji. Przygotowujemy opinie i analizy prawne; sporządzamy wnioski, skargi, pisma, a także odwołania od rozstrzygnięć organów administracji publicznej i samorządowej. Reprezentujemy Państwa w postepowaniach przed sądami administracyjnymi.

07
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przygotowujemy, wdrażamy, a także pomagamy stosować w Państwa firmach dokumentację wewnętrzną z zakresu ochrony danych osobowych. Przeprowadzamy audyt RODO, identyfikujemy istniejące w organizacji procesy biznesowe, podpowiadamy, jak podejść do oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych, a także z jakimi podmiotami zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych. We współpracy z Państwem przygotowujemy kompleksową dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych dla Państwa firmy. W przypadku stałej obsługi prawnej oferujemy pomoc w corocznej weryfikacji dokumentacji oraz reagujemy na zmiany przepisów i interpretacji, tak aby zapewnić Państwa organizacji zgodność z obowiązującymi przepisami. Oferujemy również prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

08
PRAWO PRACY I CYWILNOPRAWNE FORMY ZATRUDNIENIA

Doradzamy pracownikom, jak i przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa pracy, jak również w cywilnoprawnych form zatrudnienia. Przedsiębiorcom oferujemy bieżącą obsługę prawną w zakresie sporządzania umów o pracę, zlecenia, o dzieło, o współpracy, umów o poufności, o zakazie konkurencji, a także regulaminów i innych dokumentów pracowniczych, przy uwzględnieniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Świadczymy usługi doradztwa przy rozwiązywaniu stosunków pracy i stosunków cywilnoprawnych. Pomagamy przy uzyskiwaniu środków na utworzenie nowych stanowisk pracy i organizację staży. Pomoc prawna dla pracowników obejmuje w szczególności analizę i negocjacje warunków umownych, ocenę uprawnień przysługujących pracownikowi w trakcie trwania, jak i w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy.

09
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Pomagamy przy zatrudnianiu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Ukrainy. Pracodawcom oferujemy wsparcie przy ocenie możliwości zatrudnienia obcokrajowca w Polsce, a także ustalaniu adekwatnej formy zatrudnienia. Sporządzamy dokumentację w celu zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, uzyskania zezwolenia na pracę sezonową, a także zezwolenia na pracę. Doradzamy osobom prywatnym w szczególności w związku z wypełnieniem formalności związanych z uzyskaniem jednolitego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Zasady rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia i zasady rozliczeń ustalane są z Państwem indywidualnie, przy uwzględnieniu zakresu oraz rodzaju świadczonej pomocy prawnej, a także koniecznego nakładu pracy.

W zależności od Państwa preferencji proponujemy następujące zasady rozliczeń:

 • wynagrodzenie kwotowe (wynagrodzenie w ustalonej kwocie za wykonanie konkretnej usługi prawnej),
 • wynagrodzenie godzinowe (wysokość wynagrodzenia ustalana w oparciu o liczbę godzin przeznaczonych na realizację doradztwa prawnego),
 • wynagrodzenie ryczałtowe (wynagrodzenie w ryczałtowej miesięcznej wysokość z tytułu stałej obsługi prawnej)
 • wynagrodzenie za prowadzenie sprawy połączone z dodatkowym wynagrodzeniem za pomyślny wynik sprawy, tzw. „success fee”.
Strona internetowa Kancelarii korzysta z plików Cookies w celu tworzenia statystyk, optymalizacji a także dostosowania treści do preferencji Użytkowników. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików Cookies w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje.