Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 31 marca 2021r. upływa termin zapłaty rocznej opłaty przekształceniowej za 2021r.

 

Wraz z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe właściciele zobowiązani zostali do uiszczania tzw. opłaty przekształceniowej. W przypadku braku zgłoszenia zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej, opłata ta powinna być wnoszona bez wezwania do 31 marca każdego roku.

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.), dalej „Ustawa”.

 

Wysokość opłaty

 

Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia (art. 7 ust. 2 Ustawy).

 

Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. Waloryzacja dokonywana jest z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości. Organ zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości zwaloryzowanej opłaty w drodze pisemnej informacji (art. 10 ust. 2 Ustawy).

 

Termin zapłaty

 

Roczną opłatę przekształceniową wnosi się do 31 marca każdego roku (art. 7 ust. 5 Ustawy).

 

Istnieje możliwość rozłożenia rocznej opłaty przekształceniowej na raty bądź ustalenia innego terminu zapłaty nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego. Wniosek w tym zakresie powinien zostać złożony nie później niż na 14 dni przed upływem ustawowego terminu płatności, tj. przed 17 marca każdego roku. (art. 7 ust. 5 Ustawy).

 

Organ nie wzywa właścicieli do uiszczenia opłaty przekształceniowej, gdyż wysokość, jak również termin jej zapłaty wynika z przepisów Ustawy.

 

Okres wnoszenia opłaty

 

Roczną opłatę przekształceniową wnosi się przez okres 20 lat od dnia przekształcenia (art. 7 ust. 6 Ustawy).

 

Zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty

 

Właścicielowi w każdym czasie przysługuje prawo zgłoszenia organowi zamiaru uiszczenia opłaty przekształceniowej w formie jednorazowej. Wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej ustala się jako iloczyn opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu wnoszenia opłaty (co do zasady 20 lat). Zgłoszenie należy złożyć na piśmie (art. 7 ust. 7 Ustawy). Osobom uprawnionym tj. m. in. osobom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, członkom rodzin wielodzietnych, inwalidom wojennym i wojskowym, czy kombatantom przysługuje bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 99%.  Szczegółowy wykaz osób uprawnionych zawarty jest w art. 9a Ustawy.

 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej należy pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową z księgi wieczystej. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule „Użytkowanie wieczyste: po wniesieniu jednorazowej opłaty przekształceniowej należy złożyć wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej”.

Strona internetowa Kancelarii korzysta z plików Cookies w celu tworzenia statystyk, optymalizacji a także dostosowania treści do preferencji Użytkowników. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików Cookies w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje.