POLITYKA PRYWATNOŚCI
Kancelarii Radcy Prawnego dr Joanna Koziollek
z dnia 13.08.2019 r. 

Szanujemy Państwa prywatność oraz przykładamy ogromną wagę do poufności przekazywanych Kancelarii danych osobowych. Dbamy o to, aby mogli Państwo samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o powierzeniu Kancelarii przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Dokładamy szczególnej staranności, aby każdy z Państwa uzyskał informacje o tym, w jakim zakresie przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej dostępnej pod adresem: joannakoziollek.com oraz kontaktowaniem się z Kancelarią Radcy Prawnego dr Joanna Koziollek, ul. Walońska 11/47, 50-413 Wrocław, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, a także świadczeniem na Państwa rzecz usług doradztwa prawnego. W Polityce Prywatności znajdują się w szczególności informacje o tym kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jakie są podstawowe akty prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych, definicja danych osobowych i ich przetwarzania, w jakim celu i na jakiej podstawie Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, jaki jest zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych, komu udostępniane są Państwa dane osobowe, a także jakie mają Państwo prawa oraz jakie środki ochrony przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych. 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Koziollek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Koziollek, adres: ul. Walońska 11/47, 50-413 Wrocław, NIP: 7542907757, REGON: 384117902, e-mail: kancelaria@joannakoziollek.com, tel. 692 091 416 (dalej: „Kancelaria”). 

 1. Podstawowe akty prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych 
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 poz. 1781 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”
 1. Definicja danych osobowych i ich przetwarzania
 • dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą), osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer indentyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej 
 • przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie 
 1. Cel, podstawa, zakres i okres przetwarzania danych osobowych
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię w celu

  1. udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie złożone poprzez Formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Kancelarii
   • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa rzecz przed zawarciem umowy,
   • zakres przetwarzania: imię i nazwisko / nazwa firmy oraz adres e-mail, a także inne dane osobowe, które zostały przekazane Kancelarii poprzez Formularz kontaktowy,
   • okres przetwarzania: okres wymiany korespondencji poprzedzającej zawarcie umowy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia Państwa ostatniego kontaktu z Kancelarią (o ile nie doszło w tym czasie do zawarcia umowy z Kancelarią); 
  2. podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia oraz wykonywania zawartej umowy
   • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   • zakres przetwarzania: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP, pozostałe dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych, a także inne dane, które zostaną przekazane Kancelarii
   • okres przetwarzania: okres wymiany korespondencji poprzedzającej zawarcie umowy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia Państwa ostatniego kontaktu z Kancelarią (o ile nie doszło w tym czasie do zawarcia umowy z Kancelarią); w przypadku zawarcia umowy przez okres jej wykonywania, a także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy  przez czas niezbędny w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i księgowych;
  3. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Kancelarii, tj. w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych
   • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
   • zakres przetwarzania: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP, pozostałe dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych, a także inne dane, które zostaną przekazane Kancelarii,
   • okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji obowiązków podatkowych i księgowych;
  4. podjęcia działań realizowanych na Państwa rzecz lub na rzecz innych osób w postępowaniach i innych sprawach, w których występują Państwa jako powód, pozwany, uczestnik postępowania, zainteresowany, świadek, biegły, pełnomocnik albo przedstawiciel lub w innym charakterze
   • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
   • zakres przetwarzania: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP, pozostałe dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych, a także inne dane, które zostaną przekazane Kancelarii,
   • okres przetwarzania: do czasu realizacji albo wygaśnięcia żywotnych interesów podmiotu
  5. prowadzenia korespondencji, w tym poprzez e-mail 
   • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
   • zakres przetwarzania: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP, pozostałe dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych, a także inne dane, które zostaną przekazane Kancelarii,
   • okres przetwarzania: do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć;
  6. zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń
   • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
   • zakres przetwarzania: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP, pozostałe dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych, a także inne dane, które zostaną przekazane Kancelarii,
   • okres przetwarzania: do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć.

  Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na tej podstawie Kancelaria przetwarza takie dane jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP a także inne dane, które zostaną przekazane Kancelarii. Dane na tej podstawie przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub do momentu wycofania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 

  W przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia doradztwa prawnego Kancelaria może przetwarzać również szczególne kategorie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby.

  Kancelaria w pełni respektuje zasadę minimalizacji danych, tj. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane. 

  1. Udostępnianie danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię są przeznaczone do użytku Kancelarii i mogą być powierzane lub udostępniane podmiotom trzecim na podstawie uzasadnionej potrzeby wynikającej z łączącego Państwa z Kancelarią stosunku prawnego lub faktycznego lub na postawie Państwa zgody i wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa. 

  Podmiotami, którym Kancelaria może przekazywać dane osobowe są:

  • podmioty współpracujące z Kancelarią w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Kancelarii, w szczególności realizujące usługi podatkowe i księgowe, płatnicze, bankowe oraz z zakresu dochodzenia roszczeń, prawne (w tym radcowie prawni, adwokaci, aplikanci i stażyści świadczący usługi prawne na rzecz Kancelarii), ubezpieczeniowe, informatyczne, z zakresu tłumaczeń, a także pocztowe i kurierskie, jak również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pozostające z Kancelarią w stałym stosunku zlecenia;
  • podmioty wspierające Kancelarię w realizacji usług na Państwa rzecz, w szczególności doradcy podatkowi i księgowi, banki, kancelarie notarialne i komornicze, kierownicy budów, architekci oraz inne podmioty na Państwa życzenie;
  • instytucje państwowe, organy władzy lub wykonujące zadania publiczne, w szczególności sądy, mediatorzy, organy kontroli skarbowej, komornicy, kuratorzy oraz inne organy ochrony prawnej. 

  Osoby przetwarzające Państwa dane osobowe na użytek Kancelarii posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Kancelarię.

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

  1. Dobrowolność podania danych osobowych 

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wskazanym przez Kancelarię może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię w szczególności może uniemożliwić przygotowanie, zawarcie bądź wykonywanie zawartej z Państwem umowy.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Kancelaria w pełni respektuje i realizuje Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z treści obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, tj. RODO oraz Ustawy. 

  Przysługuje Państwu:

  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

  wniosek może zostać złożony w dowolnym momencie i dotyczy sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda;

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych 

  mają Państwo prawo do otrzymania od Kancelarii potwierdzenia czy i w jaki sposób Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe;

  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych 

  z prawa tego mogą Państwo skorzystać, jeśli Kancelaria przetwarza nieaktualne, niedokładne lub niekompletne dane osobowe;

  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

  w przypadku Państwa sprzeciwu w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Kancelarii, Kancelaria będzie musiała zaprzestać przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad przyczyną Państwa sprzeciwu lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

  • prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych

  z prawa tego mogą Państwo skorzystać, gdy Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kancelarię, cofnęli Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania, zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych 

  z prawa tego mogą Państwo skorzystać, w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe są nieprawidłowe (przez okres pozwalający Kancelarii sprawdzić prawidłowość przetwarzanych danych), w sytuacji, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby dane zostały usunięte, w sytuacji, gdy dane nie są już potrzebne Kancelarii, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, w sytuacji, gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • prawo żądania przeniesienia danych osobowych 

  mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które udostępnili Państwo Kancelarii, jeśli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie otrzymanej od Państwa zgody lub na podstawie umowy; 

  • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

  organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych przez Kancelarię danych osobowych, a także informacje o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem tych danych można uzyskać przesyłając korespondencję na następujący adres e-mail: kancelaria@joannakoziollek.com lub drogą pocztową na adres: Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Koziollek, ul. Walońska 11/47, 50-413 Wrocław. 

  Wnioski są rozpatrywane z należytą starannością i bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Państwa żądania. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub liczby żądań termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, co wymaga poinformowania Państwa w terminie miesiąca od dnia otrzymania Państwa żądania, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia. 

  1. Sposób przetwarzania oraz środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

  Kancelaria wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi formami nielegalnego przetwarzania. 

  Kancelaria nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.  

  Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

  Strona internetowa Kancelarii korzysta z plików Cookies w celu tworzenia statystyk, optymalizacji a także dostosowania treści do preferencji jej użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Kancelarii. 

  1. Postanowienia końcowe

  Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej Kancelarii. 

  Kancelaria ma prawo dokonywania zmian niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie poprzez umieszczenie zmienionej treści na stronie internetowej. 

Strona internetowa Kancelarii korzysta z plików Cookies w celu tworzenia statystyk, optymalizacji a także dostosowania treści do preferencji Użytkowników. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików Cookies w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje.