REGULAMIN 
strony internetowej joannakoziollek.com oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Kancelarię Radcy Prawnego dr Joanna Koziollek
z dnia 13.08.2019 r. 

Niniejszy Regulamin strony internetowej joannakoziollek.com oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego dr Joanna Koziollek określa:

 • zasady i warunki korzystania ze strony internetowej zamieszonej pod adresem joannakoziollek.com, w tym informację o korzystaniu przez Kancelarię z plików Cookies; 
 • zasady i warunki korzystania z usług Kancelarii świadczonych drogą elektroniczną (doradztwo prawne online). 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych związane z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej joannakoziollek.com oraz z usług doradztwa prawnego online znajdują się w Polityce Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego dr Joanna Koziollek zamieszczonej na stronie internetowej Kancelarii. 

Korzystanie ze strony internetowej Kancelarii, jak również zwrócenie się do Kancelarii z zapytaniem o świadczenie usług doradztwa prawnego online jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego treści. 

Informacje o usługach zawarte na stronie internetowej Kancelarii stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.  

 1. Dane Kancelarii

Administratorem strony internetowej joannakoziollek.com oraz podmiotem świadczącym usługi doradztwa prawnego online jest Joanna Koziollek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Koziollek, adres: ul. Walońska 11/47, 50-413 Wrocław, NIP: 7542907757, REGON: 384117902, e-mail: kancelaria@joannakoziollek.com, tel. 692 091 416 (dalej: „Kancelaria”). 

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące świadczenia przez Kancelarię usług drogą elektroniczną
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) (dalej: „u.ś.u.d.e.”)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) (dalej: „Kodeks Cywilny”)
 • Ustawia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) (dalej: „Prawo Autorskie”)
 1. Podstawowe definicje
 • Blog oznacza część Strony Internetowej, na której Kancelaria zamieszcza artykuły oraz informacje dotyczące funkcjonowania Kancelarii;
 • Klient oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wyraziła chęć skorzystania z usług Kancelarii; 
 • Regulamin oznacza niniejszy regulamin strony internetowej joannakoziollek.com oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Strona Internetowa oznacza stronę internetową dostępną pod adresem joannakoziollek.com; 
 • Użytkownik oznacza każdą osobę, która korzysta ze Strony Internetowej w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, w tym Klientów;
 • Zasoby Strony Internetowej oznaczają wszelkiego rodzaju udostępniane na Stronie Internetowej materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, w tym logo, wykresy, pliki video, inne pliki multimedialne, innego rodzaju informacje itp., w tym stanowiące utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego; 
 • Formularz kontaktowy oznacza formularz dostępny na Stronie Internetowej, za pomocą którego Użytkownik może złożyć zapytanie o realizację usług doradztwa prawnego online, otrzymać szczegółowe informacje o ofercie szkoleń prowadzonych przez Kancelarię lub uzyskać informacje o innych usługach świadczonych przez Kancelarię.
 1. Warunki korzystania ze Strony Internetowej

Przyjmuje się następujące zasady korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej: 

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw Kancelarii oraz osób trzecich;
 • Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Strony Internetowej treści o charakterze bezprawnym i ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które zamieścił na Stronie Internetowych, w szczególności za naruszenie w ten sposób dóbr osobistych i praw Kancelarii lub osób trzecich; 
 • Użytkownik może korzystać ze Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek, w szczególności nie jest uprawniony do wykorzystywania Zasobów Strony Internetowej w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej, która naruszałaby interes Kancelarii; 
 • korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej nie wymaga rejestracji; 
 • celem skorzystania ze Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych, przy czym Kancelaria zaleca korzystanie z przeglądarek o nie niższych parametrach niż: Internet Explorer od 8.0, Firefox od 3.0, Chrome od 10.0, Opera od 10.0, Safari od 5.1.7.;
 • Kancelaria dokłada należytych starań, aby Strona Internetowa działała w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia przerw w jej dostępności; 
 • Kancelaria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Strony Internetowej, co dotyczy zarówno jej elementów graficznych, jak i treści; 
 • wszelkie prawa do Strony Internetowej oraz wszelkie Zasoby Strony Internetowej podlegają ochronie na podstawie Prawa Autorskiego, w szczególności mogą stanowić utwór w myśl Prawa Autorskiego a rozpowszechnianie, kopiowanie, chociażby w części Zasobów Strony Internetowej wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Kancelarii. 
 1. Warunki korzystania z doradztwa prawnego online

Kancelaria za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi doradztwa prawnego online, udziela informacji o ofercie szkoleń Kancelarii oraz o innych usługach świadczonych przez Kancelarię. 

Usługi doradztwa prawnego online obejmują przygotowywanie projektów różnego rodzaju dokumentów, tj. w szczególności umów, oświadczeń, pełnomocnictw, regulamin, protokołów, uchwał, wezwań oraz innych dokumentów, a także uzyskanie porad i opinii prawnych. 
Usługi doradztwa prawnego online realizowane są wyłącznie na życzenie Klienta i gdy pozwala na to zakres zlecenia. 

Przyjmuje się następujące zasady świadczenia usług doradztwa prawnego online: 

 • Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego online odpłatnie; 
 • usługi doradztwa prawnego online świadczone są przez Kancelarię w języku polskim, chyba, że coś innego zostało uzgodnione przez strony w umowie; 
 • zapytanie Klienta o świadczenie usług doradztwa prawnego online nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste; 
 • usługi doradztwa prawnego online świadczone są po zawarciu umowy; 
 • usługi doradztwa prawnego online świadczone są po zapłacie całości wynagrodzenia, chyba, że coś innego zostało wyraźnie ustalone w zawartej z Klientem umowie; 
 • usługi doradztwa prawnego online świadczone są na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych przez Klienta; 
 • Klient zobowiązany jest udzielać Kancelarii wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przedstawiać wszelkie dokumenty niezbędne celem realizacji usług doradztwa prawnego online, a także niezwłocznie informować Kancelarię o wszelkich zaistniałych zmianach; 
 • umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego online jest umową starannego działania a Kancelaria nie gwarantuje osiągnięcia określonych rezultatów;
 • wszelkie wytworzone przez Kancelarię dokumenty mogą być wykorzystywane jedynie do własnych potrzeb Klienta i nie mogą być udostępniane do korzystania podmiotom trzecim; zabrania się wykorzystywania wytworzonych przez Kancelarię dokumentów do świadczenia usług lub prowadzenia działalności gospodarczej podobnej do działalności Kancelarii; 
 • wszelkie wytworzone przez Kancelarię dokumenty podlegają ochronie regulacji Prawa Autorskiego i nie mogą być rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii;
 • radca prawny dr Joanna Koziollek posiada ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem pomocy prawnej; 
 • Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji usług doradztwa prawnego online w przypadku nieterminowego uiszczenia lub nieuiszczenia przez Klienta stosownych kosztów lub opłat; 
 • Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady w wykonaniu umowy, jeśli wady te wynikają z przedstawienie przez Klienta błędnych lub niekompletnych informacji lub dokumentów, w tym za brak współdziałania Klienta z Kancelarią; 
 • odpowiedzialność radcy prawnego dr Joanny Koziollek za świadczenie usług doradztwa prawnego online ograniczona jest do sumy ubezpieczenia OC radcy prawnego dr Joanny Koziollek, przy czym wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści; 
 • Kancelaria uprawniona jest do wykorzystywania wyników realizacji umowy jako podstawy do świadczenia usług prawnych na rzecz innych klientów, chyba że coś innego zostało uzgodnione przez strony w umowie i o ile nie narusza to prawa Klienta do zachowania poufności. 

Przyjmuje się następujące warunki złożenia zapytania i zawarcia umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego online: 

 • zapytania Klientów o możliwość świadczenia usług doradztwa prawnego online składane są za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej; 
 • składając zapytanie Klient podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, wybiera odpowiedni temat wiadomości oraz podaje swój adres e-mail a w polu Treść wiadomości zamieszcza szczegółową informację o usłudze, którą jest zainteresowany, opis stanu faktycznego oraz problemu prawnego; 
 • po zapoznaniu się z treścią zapytania Kancelaria ma prawo zwrócić się do Klienta z dodatkowymi pytaniami, a także poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów; Kancelaria może również poprosić o umożliwienie telefonicznego kontaktu z Klientem; 
 • w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu od Klienta dokumentów, które pozwalają na wykonanie usługi doradztwa prawnego online, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zapytania zawierającą informację o wysokości wynagrodzenia, sposobie oraz terminie jego uiszczenia oraz przewidywanym czasie realizacji usługi, jak również okresie obowiązywania oferty; wynagrodzenie podawane jest w złotych polskich i zostanie powiększone o podatek VAT w odpowiednio obowiązującej stawce; 
 • zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania wiadomości od Klienta zawierającej akceptację oferty wraz z załączony potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia uiszczonego na rzecz Kancelarii; 
 • brak wysłania przez Kancelarię oferty w terminie 3 dni roboczych jest równoznaczne z niepodjęciem się przez Kancelarię świadczenia usługi doradztwa prawnego online; 
 • wynik realizacji umowy zostanie przesłany na adres e-mail Klienta albo zostanie dostarczony Klientowi w inny sposób, o ile wynika to z zawartej przez strony umowy; 
 • umowa jest zawierana na okres wykonania usługi doradztwa prawnego online, przez który rozumie się okres od dnia zawarcia umowy do czasu przesłania wyników realizacji usługi na adres e-mail Klienta, chyba, że coś innego zostało uzgodnione w umowie przez strony; 
 • osobom fizycznym za świadczone usługi Kancelaria wystawi paragon fiskalny, natomiast przedsiębiorcom Kancelaria w terminie 7 dni od dnia otrzymania wynagrodzenia wystawi fakturę VAT i prześle ją na adres e-mail Klienta, przy czym Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy; 
 • w przypadku złożenia przez Klienta dodatkowych zapytań nie objętych przedmiotem umowy będą one traktowane jako odrębna usługa prawna;
 • Klient zobowiązany jest informować Kancelarię o możliwości narażenia Kancelarii na konflikt interesów w rozumieniu zasad etyki zawodowej radców prawnych; Kancelaria podejmować będzie wszelkie działania celem uniknięcia takiego konfliktu, w tym zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy; 
 • każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego online bez podania przyczyny; w przypadku wypowiedzenia umowy przez Kancelarię, Kancelaria zwróci Klientowi wpłacone wynagrodzenie, chyba, że część usługi została wykonana przed dniem złożenia Klientowi wypowiedzenia, w takiej sytuacji wynagrodzenie podlega zwrotowi w proporcji do nakładu czasu i pracy poświęconego przez Kancelarię na wykonanie usługi do chwili złożenia Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy; w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, wynagrodzenie podlega zwrotowi w proporcji do nakładu czasu i pracy poświęconego przez Kancelarie na wykonanie usługi do chwili otrzymania oświadczenia o wypowiedzenia umowy przez Klienta. 

Zasady składania reklamacji:

 • reklamacje związane z realizacją przez Kancelarię usług doradztwa prawnego online powinny być składane na adres e-mail Kancelarii: kancelaria@joannakoziollek.com;
 • reklamacja powinna zawierać informację o kliencie (dane osobowe, dane działalności, adres do korespondencji, w tym adres e-mail oraz numer telefonu), opis usługi oraz zastrzeżenia w stosunku do jej wykonania;
 • reklamacja rozpatrywana jest przez Kancelarię z należytą starannością i bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że dłuższy czas na rozpatrzenie reklamacji jest niezbędny celem weryfikacji roszczenia Klienta, w takiej sytuacji termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, co wymaga poinformowania Klienta w terminie miesiąca od dnia otrzymania reklamacji, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia;
 • Kancelaria w odpowiedzi na reklamację zaproponuje sposób załatwienie reklamacji albo uzna, że brak jest podstaw do jej uznania; 
 • informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji jest przesyłana na adres e-mail Klienta, z którego Kancelaria otrzymała reklamację; 
 • brak akceptacji Klienta co do zaproponowanego przez Kancelarię sposobu rozstrzygnięcia reklamacji lub odmowa jej uznania stanowią o wyczerpaniu się postępowania reklamacyjnego. 
 1. Polityka Cookies 

Strona Internetowa joannakoziollek.com korzysta z plików Cookies w celu tworzenia statystyk, optymalizacji a także dostosowania treści do preferencji Użytkowników.

Pliki Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są przez Użytkownika strony internetowe (np. komputerze, laptopie, telefonie); pliki te pozwalają na zapamiętanie informacji przesyłanych pomiędzy Stroną Internetową a przeglądarką i umożliwiają zapamiętywanie danych dotyczących stron i podstron odwiedzanych przez Użytkowników oraz ich aktywności na Stronie Internetowej, w celu wyświetlania treści dostosowanych do potrzeb Użytkowników.

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane na Stronie Internetowej w następujących celach: 

 • pliki Cookies techniczne, w celu:
  • optymalizacji działania Strony Internetowej oraz dostosowania Zasobów Strony Internetowej do preferencji Użytkownika, 
  • utrzymania sesji Użytkownika na Stronie Internetowej; 
 • pliki Cookies analityczne, w celu tworzenie danych statystycznych dotyczących korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkowników, aby ulepszyć strukturę i zawartości Strony Internetowej; 
 • pliki Cookies marketingowe, w celu dopasowania treści i form informacji, wyświetlanych na Stronie Internetowej.  

Strona Internetowa korzysta z następujących rodzajów plików Cookies: 

 • Cookies sesyjne czyli tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; są to pliki niezbędne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie,
 • Cookies stałe czyli pliki dzięki którym korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze, np. zapewniają optymalną nawigację czy układ treści; pliki te pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres, który zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki; Cookies stałe pozwalają na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.

Z pomocą plików Cookies na Stronie Internetowej gromadzone są anonimowe dane statystyczne mające na celu usprawnienia korzystania ze Strony Internetowej. Za pośrednictwem plików Cookies nie są gromadzone dane samodzielnie umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, dotyczy to również adresów IP. Wyjątkiem od tej zasady jest korzystanie przez Użytkowników z Formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, przy czym w takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa żądanie podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

Możliwość korzystania przez przeglądarki internetowe z plików Cookies jest zwykle włączona domyślnie. W każdym czasie jednak Użytkownik zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby zablokowana została automatyczna obsługa plików Cookies lub też, aby Użytkownik był za każdym razem informowany o zamieszczeniu w jego urządzeniu plików Cookies. Szczegółowe informacje o ustawieniach plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. Zablokowanie możliwości zapisywania lub odczytywania plików Cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej.  

 1. Postanowienia końcowe 
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie Internetowej. 
 2. Kancelaria ma prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez umieszczenie zmienionej treści na Stronie Internetowej. 
 3. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy doradztwa prawnego online, do postanowień tej umowy stosuje się Regulamin z dnia jej zawarcia. 
 4. Do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Kancelarią a Klientem będącym konsumentem stosuje się właściwość sądu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.). 
 5. Do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Kancelarią a Klientem będącym przedsiębiorcą właściwy jest sąd ze względu na siedzibę Kancelarii. 
Law Firm’s website uses Cookies to create statistics, optimize and adapt content to Users's preferences. You can change Cookies settings in your browser. Detailed information