13 lipca 2020 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia przez spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawodawca w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 (dalej: „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”) wprowadził instytucję Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „CRBR”) i zobowiązał spółki prawa handlowego do zgłaszania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych. Termin na zgłoszenie do CRBR, dla spółek zarejestrowanych w KRS przed dniem 13 października 2019 r., upływa w dniu 13 lipca 2020 r. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem na spółkę kary pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

 

Beneficjenci rzeczywiści

 

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Szczegółowa definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art. 2 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez Ministra Finansów pod adresem crbr.podatki.gov.pl, w którym przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych. Za pośrednictwem strony internetowej Ministra Finansów można dokonywać zgłoszeń do CRBR, jak również uzyskiwać informacje o podmiotach wpisanych do rejestru (CRBR jest jawny).

 

Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia

 

Zgodnie z art. 58 Ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, podmiotami zobowiązanymi do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z wyjątkiem wskazanych w tym artykule spółek publicznych).

 

Informacje podlegające zgłoszeniu

 

Na podstawie art. 59 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy informacje podlegające zgłoszeniu obejmują: dane identyfikacyjne spółki, tj. nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibą, numer KRS, NIP; dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL, datę urodzenia, jak również informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

 

Termin zgłoszenia

 

W przypadku spółek, które były wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie Rozdziału 6 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a więc przed dniem 13 października 2019 r. termin na zgłoszenie wynika z art. 195 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Początkowo termin ten został określony na 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozdziału 6, tj. upływał w dniu 13 kwietnia 2020 r. W wyniku wejścia w życie art. 52 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) termin ten uległ wydłużeniu do 9 miesięcy, a zatem upływa w dniu 13 lipca 2020 r.

 

Należy mieć na uwadze, że termin 13 lipca 2020 r. dotyczy wyłącznie spółek, które były zarejestrowane w KRS przed dniem 13 października 2019 r. W przypadku spółek, których rejestracja nastąpiła po tym terminie, zgłoszenie do CRBR powinno zostać dokonane w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Również wszelkiego rodzaju zmiany przekazanych do CRBR informacji, niezależnie od daty rejestracji spółki w KRS, powinny być zgłaszane do CRBR w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Zgłoszenie do CRBR

 

Zgłoszeń do CRBR należy dokonywać online za pośrednictwem strony internetowej Ministra Finansów, tj. crbr.podatki.gov.pl, wybierając pole „Utwórz zgłoszenie”. W pierwszym kroku należy podać numer NIP spółki oraz wybrać formę organizacyjną (z dostępnej listy). Następnie wybrać formę zgłoszenia, tj. w przypadku pierwszego zgłoszenia spółki do CRBR należy wskazać aktualną datę oraz wybrać „Utwórz nowe zgłoszenie”. Trzeci krok to wypełnienie formularza. W części A należy uzupełnić dane spółki, w części B należy wpisać dane wszystkich beneficjentów rzeczywistych oraz informacje udziałach lub uprawnieniach beneficjenta / informacje o reprezentacji, w części C natomiast zaznaczyć klauzulę odpowiedzialności. Ostatnim, czwartym krokiem jest podpisanie formularza. Zgłoszenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 61 ust. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

 

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Może być to zatem członek zarządu spółki, jak również jej prokurent. Zgłoszenie nie może zostać natomiast podpisane przez pełnomocnika. W przypadku łącznej reprezentacji zgłoszenie powinno zostać podpisane przez wszystkie wymagane osoby, przy czym kolejność podpisów nie ma znaczenia.

 

Za dokonanie zgłoszenia do CRBR nie są pobierane żadne opłaty.

 

Odpowiedzialność z tytułu niedokonania zgłoszenia

 

Na podstawie art. 153 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 złotych. Reprezentanci spółki ponoszą natomiast odpowiedzialność odszkodowawczą za niedokonanie zgłoszenia w terminie bądź zgłoszenie nieprawdziwych danych, jak również za złożenie fałszywego oświadczenia o prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu.

 

 

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać pomoc prawną w zakresie wypełniania przez spółki obowiązków związanych z wprowadzeniem CRBR lub innych zagadnień z zakresu regulacji prawnej dotyczącej spółek, zapraszamy do kontaktu poprzez Formularz Kontaktowy.

Strona internetowa Kancelarii korzysta z plików Cookies w celu tworzenia statystyk, optymalizacji a także dostosowania treści do preferencji Użytkowników. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień plików Cookies w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje.